Varoitusviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Ilmoittautuminen - Salpalinja Trail Run

Ilmoittautumiset

Ennakkoilmoittautuminen kilpailuun on päättynyt.

Jälki-ilmoittautuminen onnistuu edelleen oheisella lomakkeella (suositeltu vaihtoehto) 27.8. mennessä tai kilpailukeskuksen infossa sunnuntaina 28.8. klo 13.30-14.00.

Muksula-imoittautuminen sähköpostilla (marjut.l[at]gmail.com). Maksu (5 eur) tapahtuu käteisellä lasta tuotaessa.

Osallistumismaksut (jälki-ilmoittautumien)

  • alle 12-vuotiaat, 1 km - 5 euroa
  • alle 15-vuotiaat, 5 km - 10 euroa
  • Miehet/Naiset, 9/17 km  - 30 euroa

 

Osallistumismaksun maksaminen

Maksut ilmoittautumisen yhteydessä (tarvitset ilmoittautumiseen mukaan maksun arkistointitunnuksen)  Raja-Karjalan Suunnistajien tilille:
EKOP IBAN: FI47 5620 0920 2757 07
BIC: OKOYFIHH

Viestikenttään teksti "Salpalinja Trail Run + osallistujan nimi"

Voit maksaa samalla kertaa useamman osallistumismaksut, laita tällöin viesti kenttään kaikkien maksettujen osallistujien nimet.

Ilmoittautuneet

Nimi Osallistun
Vesa Kiuru
Pirjo Paananen
Annika Lönnroth
Samu Mutikainen
Kimmo Kuikka
ari pasanen
Terhi Jantunen
Saara Jantunen
Joel Jantunen
Saila Pekkanen
Anna-Maija Nakari
Susanna Suutari
Oscar Lindqvist
Milja Lindqvist
Hannele Heikkilä
Petri Lipsanen
Sanna Laine
Suvi Nurmilaukas
Mari Talka-Ritala
Reea Kantanen
Minna Matikainen
Antti Haaja
Jukka Reponen
Noora Rantanen
Irene Uimonen
Sanna Lehtola
Jaana Hokkanen
Johanna Manninen
Samu Kylmälä
Henna Mustonen
Jonne Mustonen
Riikka Tuuliainen
Teemu Pellinen
Sonja Marin
Tiina Rautio
Jani Laine
Tuomas Perälä
Johanna Ukkonen
Sisu Perälä
Saara Pulkkinen
Anna Karhu
Katja Saarinen
Johanna Laimio
Erkki Laimio
Mika Laaksonen
Eemeli Airaksinen
Mikko Kiero
Ville Huomolin
annakaisa kohonen
jenny kohonen
Esa Palmi
Hanna-Kaisa Solvang
Hanna Kaipiainen
Pekka Frisk
Riikka Nurmiainen
Aapo Lintunen
Venla Lintunen
Jani Myllärinen
Petri Frondelius
Teemu Karhu
Leena Ojala
Emma Toikkanen
Reijo Lahtinen
Anni Mäki-hokkonen
Ida Mäki-hokkonen
Kalle Aspelund
Oskar Paakkarinen
Nella Törmänen
Satu Valassaari
Antti Vesterinen
Tuomas Laukkanen
Eveliina Nykänen
Siiri Kaijansinkko
Marko Korhonen
Anni Myllärinen
Elina Sinisalo
Heli Suoreijus
Ulla Pakarinen
Nadezda Belonogova
Salla Koskela
Mari Sund
Seppo Kylliäinen
Pekka Huuskonen
Valtteri Huuskonen
Juho Markku
Katja Autio
Miika Lahtinen
Mika Björkholm
Matti Huttunen
Maria Salmi
Jari Räisänen
Oxana Tikka
Igor Tikka
Vesa Tanskanen
Eveliina Takasuo
Ante Pettersson
Annastiina Rintala
Satu Mäkinen
Luukas Länsivuori
Jonatan Länsivuori
Julius Länsivuori
Tuula Pihlajaniemi
Aarre Asikainen
Sanna-Katriina Asikainen
Jonne Lakanen
Laura Lakanen
Kati Mustonen
Tiia Kimmo
Katja Viitikko
Hanna Rautiainen
Susanna Ahonen
Ari Ahonen
Veera Kortelainen
Arto Ylikotila
Ville Huuskonen
Riitta Väisänen
Marja Tonder
Sami Käkränen
Jani Räihä
Jukka Kotisalo
Hanna Pulkkinen
Tiina Harvistola
Jari Kivelä
Sari Penttilä
Aki Nuppola
Katja Kilpeläinen
Elmo Lintunen
Senni Kuusio
Samu Kuusio
Mikko Tilli
Saara Lukkarinen
Päivi Friari
Arttu Jauho
Jarkko Jauho
Satu Pulkkinen
Simo Pulkkinen
Ilpo Rautio
Leila Turpeinen
Jussi Tauriainen
Riina Markku
Hanna Sydänmaanlakka
Heikki Suikkanen
Matti Piispanen
Mikko Viholainen
Jouni Neuvonen
Juuso Mikkonen
Marjo-Riitta Toivari
Toni Kuparinen
Sari Janhunen
Suvi Romppanen
Laura Sainio
Niina Koho
Jukka Kurvi
Marika Saarela
Riku Tuuha
Pasi Hynynen
Markus Hyvärinen
Katja Pettinen
Sari Becker
Heidi Petäjä
Virpi Käyhkö
Mika Lehtola
aki Kuorttinen
Hanna Järvelä
Mika Tonder
Paavo Immonen
Juho Immonen